Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dist... ETF (2024)

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dist... ETF (2024)

FAQs

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dist... ETF? ›

Vanguard's active fixed income team believes emerging markets (EM) bonds could outperform much of the rest of the fixed income market in 2024 because of the likelihood of declining global interest rates, the current yield premium over U.S. investment-grade bonds, and a longer duration profile than U.S. high yield.

What is the best emerging market ETF Vanguard? ›

Best emerging market ETFs
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
  • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
  • Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
  • SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
Apr 5, 2024

Is Vanguard emerging markets a good investment? ›

Vanguard's active fixed income team believes emerging markets (EM) bonds could outperform much of the rest of the fixed income market in 2024 because of the likelihood of declining global interest rates, the current yield premium over U.S. investment-grade bonds, and a longer duration profile than U.S. high yield.

What is Vanguard FTSE emerging markets? ›

Objective. The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the FTSE Emerging Index (the “Index”). The Index is comprised of large and mid-sized company stocks in emerging markets.

What is the dividend yield of Vanguard FTSE emerging markets? ›

What is the dividend yield of Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing? The dividend yield of Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing is currently 2.54%.

What is the best performing emerging market ETF? ›

10 Best Emerging Markets ETFs by 2023 Performance
TickerFundYTD Return
EEMSiShares MSCI Emerging Markest Small-Cap ETF18.24%
RNEMFirst Trust Emerging Markets Equity Select ETF17.62%
FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF16.32%
EMMFWisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund15.47%
6 more rows

Are emerging market ETFs risky? ›

Factors to consider before you invest

Investing in emerging market ETFs can sometimes be risky, as emerging markets can see a steep fall at times. Emerging markets can sometimes be heavily influenced by global developments, thus, making them much volatile.

How risky are emerging market funds? ›

Because emerging markets are viewed as being riskier, they have to issue bonds that pay higher interest rates. The increased debt burden further increases borrowing costs and strengthens the potential for bankruptcy. Still, this asset class has left much of its unstable past behind.

Is it safe to invest in emerging markets? ›

Important information: The value of investments can go down as well as up and investors may not get back the amount invested. Overseas investments will be affected by movements in currency exchange rates. Investments in emerging markets can be more volatile than other more developed markets.

What is the fastest growing ETF Vanguard? ›

ETFs: ETF Database Realtime Ratings
Symbol SymbolETF Name ETF Name1 Year 1 Year
VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF33.93%
MGKVanguard Mega Cap Growth ETF35.55%
VBKVanguard Small Cap Growth ETF13.95%
VOTVanguard Mid-Cap Growth ETF17.03%
5 more rows

Does Vanguard FTSE pay dividends? ›

Dividend Summary

There are typically 4 dividends per year (excluding specials), and the dividend cover is approximately 1.0. Our premium tools have predicted Vanguard FTSE 100 UCITS ETF with 85% accuracy.

Is emerging markets ETF a good investment? ›

Emerging market investments offer high returns but correspondingly also high risks, given the instability in many emerging market countries. Investing in an emerging market ETF can bring diversity to an investment portfolio as they are less correlated to U.S. equities.

Do emerging markets pay dividends? ›

Over the past 16 years, the percentage of companies paying dividends has increased at a faster rate in emerging markets than in developed markets.

Does Vanguard have a high dividend ETF? ›

Vanguard High Dividend Yield ETF is an exchange-traded share class of Vanguard High Dividend Yield Index Fund. Stocks included in the High Dividend Yield Index have a history of paying above-average dividends. The fund will hold all the stocks in the index in approximately the same weightings as in the index.

Should I invest in Vanguard High dividend yield ETF? ›

However, its value-focused composition led to outperformance during the last bear market, and it pays an above-average yield. That makes the Vanguard High Dividend Yield ETF a good option for risk-averse investors looking for passive income.

Does Vanguard have a high yield ETF? ›

About Vanguard High Dividend Yield ETF

The investment seeks to track the performance of the FTSE High Dividend Yield Index that measures the investment return of common stocks of companies that are characterized by high dividend yield.

Does Vanguard have an emerging market ETF? ›

The FTSE Emerging Markets ETF is an exchange-traded share class of Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. The FTSE Emerging Markets ETF invests by sampling the index, meaning that it holds a broadly diversified collection of securities that, in the aggregate, approximates the index in terms of key characteristics.

Which is better, Vxus or VWO? ›

VXUS - Performance Comparison. In the year-to-date period, VWO achieves a 1.26% return, which is significantly lower than VXUS's 2.26% return. Over the past 10 years, VWO has underperformed VXUS with an annualized return of 3.21%, while VXUS has yielded a comparatively higher 4.25% annualized return.

Is VWO ETF a good investment? ›

VWO has a slightly better track record of performance than EEM and a higher dividend yield. However, their expense ratios are very different, and the considerable gap in fees is what makes VWO the hands-down winner (in my opinion) when it comes to these two major emerging market ETFs.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6408

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.