Morningstar ETF Research | Morningstar (2024)

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Morningstar ETF Research | Morningstar (2024)

FAQs

How good is Morningstar research? ›

In the crowded world of investment analysis, Morningstar stands out as one of the best-known and well-respected providers. It's especially useful for mutual funds and ETFs, thanks to its five-star rating system.

Are Morningstar valuations accurate? ›

The Bottom Line. Morningstar acknowledges its rating system is a quantitative measure of a fund's past performance that is not intended to accurately predict future performance. Instead, the company recommends investors use the rating system to evaluate a fund's track record compared to its peers.

Who is Morningstar's biggest competitor? ›

Morningstar, Inc. (MORN) is a leading provider of financial information via Internet, software, and print-based products to individual, professional, and institutional investors. Its largest competitors in the financial information sector are Bloomberg, L.P., MarketWatch, Inc., and Thomson Reuters Corp.

What is the best AI ETF? ›

6 of the Best AI ETFs to Buy Now
ETFAssets under managementExpense ratio
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)$138 million0.75%
Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ)$107 million0.75%
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)$661 million0.47%
3 more rows
Apr 9, 2024

Which is better Zacks or Morningstar? ›

Zacks is much more quantitative in nature, while Morningstar uses fundamental analysis as a larger part of its recommendations. Morningstar appears to base its recommendations on an unbiased scale, while the Zacks Investment Research rating system is based solely on giving its members the most potential for profit.

Which is better Morningstar vs Seeking Alpha? ›

In summary, if your primary focus is on individual stock analysis and a diverse range of perspectives, Seeking Alpha may be the better choice. If you're primarily interested in mutual fund and ETF research, and value objective, quantitative analysis from a reputable source, Morningstar may be the preferred option.

Should you trust Morningstar ratings? ›

How reliable are Morningstar ratings? Morningstar ratings are generally considered to be high-quality in the financial industry, but that doesn't mean that its ratings are always spot-on. All investing involves risk, and even a high rating doesn't guarantee that an investment will pan out.

Is Morningstar good for stock analysis? ›

You can navigate to many other features as well, including “best of” lists of the top stocks and funds picked by Morningstar's professional analysts. Investment reports from Morningstar are highly respected and among the best in the industry.

Do Morningstar 5 star stocks outperform? ›

Analysis of cumulative returns clearly shows that investors who focused solely on 5-star stocks would outperform those focused solely on 1-star stocks. This could suggest that Morningstar's ranking model is able to effectively discriminate between the best and worst performers, at least on a relative basis.

What is the best free portfolio tracker? ›

My top 5 recommendations are:
  • Empower: Best portfolio tracker overall.
  • Seeking Alpha: Best for investment research.
  • Stock Analysis: Best simple, uncluttered interface.
  • Kubera: Best for crypto, NFTs, and DeFi.
  • Sharesight: Best for international investors.
Jan 11, 2024

What are Morningstar's ESG ratings? ›

The Morningstar Sustainability Rating helps investors evaluate funds based on environmental, social, and governance (ESG) characteristics. Ratings are expressed using a five-globe system, with one globe being the lowest score and five globes the highest.

Why do most index funds outperform managed funds? ›

Index funds have lower expense ratios than most actively managed funds, making them affordable, and often outperform them, too.

What is the most promising AI stock? ›

7 best-performing AI stocks
TickerCompanyPerformance (Year)
NVDANVIDIA Corp200.92%
SOUNSoundHound AI Inc71.43%
UPSTUpstart Holdings Inc53.78%
AVAVAeroVironment Inc.53.22%
3 more rows

What is Vanguard's best-performing ETF? ›

10 Best-Performing Vanguard ETFs
TickerCompanyPerformance (Year)
VGTVanguard Information Technology ETF30.75%
VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF27.30%
VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF26.64%
MGCVanguard Mega Cap 300 Index ETF25.51%
6 more rows

What ETF has the highest ROI? ›

100 Highest 5 Year ETF Returns
SymbolName5-Year Return
GBTCGrayscale Bitcoin Trust52.97%
USDProShares Ultra Semiconductors45.34%
FNGOMicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs42.40%
FNGUMicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN42.29%
93 more rows

Is Morningstar good for picking stocks? ›

Morningstar, founded in 1984, is renowned for its high-quality research and analytical work. It covers a wide range of financial topics, including stocks, bonds, and mutual funds. They're so good, in fact, that many paid subscription services offer access to Morningstar reports as one of their perks.

Is a 1-star Morningstar Rating good? ›

A 1-star rating means the stock is overvalued and trading at a premium relative a its fair value estimate.

Is the Morningstar a good weapon? ›

Low stat requirements, high base damage, good scaling, easy availability early game, and innate bleed damage make this weapon an excellent backup weapon for any player, but especially casters looking for a Magic or Fire infused weapon.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 6384

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.